Meny
Om banken

Så här gör du för att lämna ett klagomål

För oss på Varbergs Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med såväl vårt bemötande som med våra produkter och tjänster. Är du missnöjd ber vi dig ta kontakt med närmaste bankkontor eller Telefonbanken, telefon 0340-66 60 00. Vill du överklaga ett beslut från banken i ett klagomålsärende, se nedan för mer information om hur du går till väga.

 1. Kontoret eller telefonbankens svar

  Om vi inte har kunnat tillmötesgå ditt klagomål kan du överklaga beslutet.
  Nedan får du reda på mer hur du kan gå vidare.

   

 2. Om du inte är nöjd

  Om du inte är nöjd med det svar du får på bankkontoret eller Telefonbanken, kan ärendet prövas på nytt hos klagomålsansvarige inom banken. Beskriv, skriftligt, vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med. Brevet skickas till:

  Varbergs Sparbank
  Klagomålsansvarig
  Box 74
  432 22 Varberg

  Du kan även skicka ditt klagomål via e-post till klagomal@varbergssparbank.se

   

 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
  www.arn.se
  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning
  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm
  Telefon 0200-22 58 00 www.bankforsakring.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket
  Telefon 0771-525 525
  www.hallakonsument.se
  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol
  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller Mobilbanken

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilbanken och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV .

I formuläret på onlineplattformen ska du ange följande mailadress till banken: kundombudsmannen@swedbank.se. Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Varbergs Sparbanks dataskyddsombud

Dataskyddsombud Varbergs Sparbank
Att. Advisense AB
Neptunigatan 52

SE-211 18 Malmö

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Ångerrätt

Distansavtalslagen innebär att du som konsument har rätt att ångra avtal med banken under 14 dagar från det att avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte produkter eller tjänster där priset fluktuerar p.g.a. svängningar på finansmarknaden, eller krediter med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

Varbergs Sparbank står under tillsyn av Finansinspektionen. I vissa konsumentfrågor står Varbergs Sparbank dessutom under Konsumentverkets tillsyn.