Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Lite fakta om oss på banken

personal

Vår utvecklingsprocess

För att varje medarbetare ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar har vi Medarbetardialoger fyra gånger per år. Medarbetardialogen omfattar lönesamtal och tre tillfällen för dialog om till exempel personlig utveckling, mående och arbetsmiljö.

Kompetensutveckling

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att kunna behålla engagerade medarbetare. En viktig komponent är då att ständigt tillhandahålla relevant utbildning och ge möjlighet till kompetensutveckling.

Kompetensutvecklingen kan ske genom utbildning interaktivt eller lärarledda utbildningar, men minst lika viktigt är träningen genom det dagliga arbetet, utbytet med kollegor och möjlighet till karriärutveckling på hemmaplan. Under 2020 fick exempelvis 16 medarbetare möjligheten att byta yrkesroll internt.

Medarbetarenkäter

Genom temperaturmätningar får vi insikter om positiva trender och förbättringar varje vecka, vilket ger varje ledare tydliga indikationer på var åtgärder behöver sättas in och kan stötta när det händer.

Mångfald och Jämställdhet

Ett aktivt arbete görs exempelvis för att nå en mer jämställd könsfördelning i olika yrkesroller och på olika avdelningar. Varje rekrytering är ett unikt tillfälle att göra förändring i könsfördelningen och vi ser att allt fler kvinnor går in i mer kvalificerade roller.

Vi är en inkluderande bank och för oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska spegla det samhälle vi lever och verkar i. Vi har naturligtvis en nolltolerans mot kränkningar av alla slag och agerar så snart vi får kännedom om någon situation.
 

personal

Hög kvalitet i ledarskapet

Bankens ledarkriterier uttrycker våra förväntningar på alla chefer och fungerar som vägledning för vars och ens ledarskap.

  • Jag är modig
  • Jag är resultatinriktad
  • Jag är öppen 
  • Jag är kulturbärare

Facklig verksamhet

Till grund för bankens anställningsvillkor ligger det kollektivavtal som Finansförbundet och BAO gemensamt tagit fram. Banken har en lokal facklig klubb med Finansförbundet och deras arbete är mycket viktigt i arbetet för hållbara medarbetare med rimliga arbetsvillkor.